Drucken

Techniken: Kote Gaeshi, Tessen Kote Gaeshi, Tenugui Kote Gaeshi